Čl. 1     Název, forma a sídlo

  1.  Spolek Skupina historického šermu Lepus, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.  Spolek má sídlo na adrese č. p. 164, 411 31 Velemín.

 

Čl. 2     Charakter spolku

  1. Spolek je dobrovolným a nevládním svazkem občanů, který spojuje lidi se zájmem o historický a scénický šerm, středověkou každodennost a ohnivou show.

 

Čl. 3     Základní účely spolku

  1. Základními účely spolku jsou:

a) Nácvik historického a scénického šermu a středověkých reálií a jejich prezentace formou veřejných vystoupení.

b) Nácvik ohnivé show a její prezentace formou veřejných vystoupení.

 

Čl. 4     Formy činnosti spolku

  1. Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) tréninky historického a scénického šermu, nácvik šermířských vystoupení a ohnivé show,

b) prezentace historického a scénického šermu a ohnivých show formou vystoupení,

c) prezentace spolku na internetu,

d) organizování a účast na kulturních akcích,

e) kooperace spolku a jeho členů s jinými subjekty,

f) další formy činnosti a jejich konkretizaci stanoví členská schůze.

 

Čl.  5    Členství ve spolku

  1.  Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho žádosti.

2.  Samotnému členství předchází zkušební období v délce trvání půl roku, během kterého se uchazeč musí účastnit zkoušek a vystoupení. Přijetí do zkušebního období musí odsouhlasit členská schůze.

3.  Zkušební období začíná první účastí na zkoušce či vystoupení. Po skončení zkušebního období má uchazeč právo požádat o členství ve spolku. Členská schůze na svém nejbližším zasedání rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče, případně o prodloužení zkušebního období.

4.  Člen spolku má právo zejména:

a) volit a být volen do orgánů spolku,

b) předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku,

c) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,

d) používat společný majetek spolku s vědomím ostatních členů spolku,

e) ukončit členství ve spolku.

 

5.  Člen spolku je povinen zejména:

a) účastnit se činnosti spolku,

b) chovat se čestně, dodržovat stanovy spolku, řídit se ustanoveními orgánů spolku,

c) aktivně se podílet na naplňování účelu spolku,

d) dbát na to, aby nebylo poškozeno dobré jméno spolku,

e) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

 

Čl. 6     Zánik členství

  1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a zánikem spolku.

 

Čl. 7     Orgány spolku

  1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně. Členská schůze má tyto pravomoci a povinnosti:

a) rozhoduje o případné změně stanov,

b) určuje hlavní zaměření činnosti spolku

c) volí předsedu spolku s platností na dobu neurčitou, případně tohoto předsedu spolku odvolává,

d) schvaluje výsledek hospodaření spolku,

e) rozhoduje o přijetí či vyloučení členů spolku,

f) rozhoduje o přeměně spolku,

2.  Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi v nejbližším možném termínu.

3.  Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.  Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy spolku.

5.  Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí předseda spolku.

6.  Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, je volen členskou schůzí na dobu neurčitou a má právo zastupovat spolek ve všech záležitostech. Předseda může zmocnit jiného člena spolku k zastupování spolku ve všech, nebo některých konkrétních záležitostech.

 

Čl. 8     Hospodaření spolku

  1.  Spolek hospodaří s prostředky získanými granty, případnými dary od fyzických a právnických osob, dalšími zisky mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s účely a formami činnostmi spolku (čl. 3 a 4). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou právnickou osobou o finančním zajištění a realizaci svých aktivit.

2.  Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov.

3.  Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

4.  S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na členské schůzi.

 

 Čl. 9    Závěrečná ustanovení

  1.  Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.  Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 5. 2. 2020. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

 

 

Zpracovala: Ivana Bláhová

V Ústí nad Labem, dne 5. 2. 2020